ارتباط با مدیران استان

مدیرکل

پیمان ترکمانه

مدیرکل
  • 08131449301
رسانه جدید

قاسم یارمحمدی

قائم مقام
  • 08131449306
رسانه جدید

علی بحیرایی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 081331449228
رسانه جدید

شهرام عابدی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 081331449202
رسانه جدید

جمشید محمدی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 08131449236
رسانه جدید

ایرج نیکو اقبال

معاون اداری و مالی
  • 08131449313
رسانه جدید

علی اکبر مرادی

معاون فرهنگی
  • 08131449210